Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2970
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 72469
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6820
Przyznanie statusu bezrobotnego 5097
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4206
Utrata statusu bezrobotnego 4701
Utrata statusu poszukującego pracy 3675
Rejestracja bezrobotnych 23260
Rejestracja przez Internet 13967
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4966
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 8989
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7210
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4551
Rejestracja poszukujących pracy 7947
Rejestracja przez Internet 6476
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3545
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3794
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3719
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7368
Prawa bezrobotnych 4620
Prawa poszukujących pracy 3683
Obowiązki bezrobotnych 4456
Obowiązki poszukujących pracy 3633
Ubezpieczenie zdrowotne 25498
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12107
Pośrednictwo pracy krajowe 3583
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3945
Poradnictwo zawodowe 6186
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 15341
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6591
Staże 28039
Bon stażowy 6032
Bon szkoleniowy 4078
Bon na zasiedlenie 5728
Bon zatrudnieniowy 4172
Prace społecznie użyteczne 5745
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3870
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19155
Wysokość świadczeń pieniężnych 9525
Zasiłek dla bezrobotnych 8873
Ubezpieczenie zdrowotne 4330
Dodatek aktywizacyjny 5233
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17788
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4541
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 8231
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5964
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5325
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 4779
Zwrot kosztów zakwaterowania 3729
Pożyczka szkoleniowa 5204
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3598
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 4076
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3315
Dokumenty do pobrania 34607
Terminarz wypłacania świadczeń 6499
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4342
Wysokość zasiłków 9557
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 30887
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 10382
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 576
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 27424
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 3075
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 32080
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 23798
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 2789
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 1532
ABC pracodawców i przedsiębiorców 43217
Zgłoszenie oferty pracy 7868
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6171
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4581
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4448
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3751
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 24328
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3695
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16225
Pośrednictwo pracy krajowe 3753
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3891
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3165
Staże 14513
Prace interwencyjne 7045
Roboty publiczne 5309
Prace społecznie użyteczne 4423
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13323
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4294
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 7910
Bon stażowy 5824
Bon zatrudnieniowy 5066
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 6079
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4870
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5844
Grant na telepracę 3879
Trójstronna umowa szkoleniowa 4165
Świadczenie aktywizacyjne 4208
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3400
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3702
Zwolnienia grupowe 3287
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 4264
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4444
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2381
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 7714
Zezwolenia na pracę sezonową 2125
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 1577
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4110
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3230
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4771
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3215
Dokumenty do pobrania 26180
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 6724
Kontakt do urzędu pracy 74746
Dane teleadresowe 28717
Dane Urzędu 10946
Kierownictwo Urzędu 11742
Obszar działania 8574
Godziny otwarcia 14718
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 9260
Usługi elektroniczne rynku pracy 3743
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6335
Programy 7998
Zakończone 3959
Praca uszlachetnia 2074
Inwestuję w siebie 1542
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1957
Program regionalny 1630
NOWY START 1858
Pomocna dłoń 1465
Czas aktywności zawodowej 1560
Czas na pracę 2105
Mój rozwój - moja przyszłość 2564
Praca wzbogaca 2236
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 2600
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 2486
Program regionalny 2053
Doświadczony pracownik 3269
Razem osiągniemy SUKCES 3120
Dziś aktywność- jutro PRACA 2899
Nowe Perspektywy 2959
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2726
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 3062
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2770
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 3115
Powrót do pracy 2858
Młodzi aktywni 3247
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 3517
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3596
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2924
Akcja Aktywizacja! 3243
Droga do sukcesu 3083
Drzwi do sukcesu 3193
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 4282
Postaw na aktywność 3026
Praca to bezpieczna przyszłość 3115
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 5572
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3862
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 3391
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 3176
Szansa na rozwój zawodowy 2332
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2995
Projekty UE 7938
Realizowane 4731
PO WER 2022 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)" 123
RPO WO 2022 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)" 104
PO WER "Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 115
Zakończone 3981
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 986
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 1248
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 921
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 812
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 1301
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 1119
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1609
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1746
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2868
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2544
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 4312
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 3032
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4807
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5994
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 5529
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 5529
Analizy i statystyki 10145
Sprawozdania od 2021 r. 590
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 6231
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 9404
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5948
Przydatne linki 5392
Dokumenty do pobrania 8396
Podstawy prawne 10911
Ochrona danych osobowych 2424
Deklaracja dostępności 626
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 387
Katalog Pracodawców 2022 76