Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2554
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 63540
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5884
Przyznanie statusu bezrobotnego 4403
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3558
Utrata statusu bezrobotnego 3638
Utrata statusu poszukującego pracy 3099
Rejestracja bezrobotnych 18095
Rejestracja przez Internet 11185
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4198
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7331
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6143
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3570
Rejestracja poszukujących pracy 6549
Rejestracja przez Internet 5563
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3061
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3270
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3141
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5740
Prawa bezrobotnych 4080
Prawa poszukujących pracy 3175
Obowiązki bezrobotnych 3896
Obowiązki poszukujących pracy 3094
Ubezpieczenie zdrowotne 17828
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10739
Pośrednictwo pracy krajowe 3067
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3426
Poradnictwo zawodowe 4821
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 12702
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5286
Staże 25637
Bon stażowy 5266
Bon szkoleniowy 3170
Bon na zasiedlenie 4647
Bon zatrudnieniowy 3579
Prace społecznie użyteczne 5201
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3397
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15374
Wysokość świadczeń pieniężnych 7194
Zasiłek dla bezrobotnych 7061
Ubezpieczenie zdrowotne 3763
Dodatek aktywizacyjny 4419
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12819
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3810
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 6499
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5278
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4078
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 4159
Zwrot kosztów zakwaterowania 3243
Pożyczka szkoleniowa 4550
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3133
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3464
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2794
Dokumenty do pobrania 28698
Terminarz wypłacania świadczeń 5446
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3761
Wysokość zasiłków 7967
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 18384
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 8489
Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 24955
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 1866
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 26803
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 20791
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 1186
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 760
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36217
Zgłoszenie oferty pracy 6808
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5330
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4003
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3931
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3239
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 15578
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3135
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14100
Pośrednictwo pracy krajowe 3120
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3275
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2762
Staże 12206
Prace interwencyjne 5756
Roboty publiczne 3991
Prace społecznie użyteczne 3855
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11564
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3639
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 6298
Bon stażowy 4213
Bon zatrudnieniowy 4162
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 5264
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3493
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4213
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4699
Grant na telepracę 3335
Trójstronna umowa szkoleniowa 3418
Świadczenie aktywizacyjne 3538
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2977
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3299
Zwolnienia grupowe 2846
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3734
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3738
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1685
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 5615
Zezwolenia na pracę sezonową 1453
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 1025
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3594
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2808
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4216
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2823
Dokumenty do pobrania 22034
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5962
Kontakt do urzędu pracy 70634
Dane teleadresowe 25378
Dane Urzędu 9968
Kierownictwo Urzędu 10630
Obszar działania 7583
Godziny otwarcia 13225
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 7999
Usługi elektroniczne rynku pracy 3108
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5520
Programy 7039
Realizowane 3254
Pomocna dłoń 716
NOWY START 1104
Program regionalny 1061
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1452
Szansa na rozwój zawodowy 1598
Praca uszlachetnia 1570
Zakończone 3311
Inwestuję w siebie 1044
Czas aktywności zawodowej 952
Czas na pracę 1604
Mój rozwój - moja przyszłość 2089
Praca wzbogaca 1583
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1935
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1857
Program regionalny 1488
Doświadczony pracownik 2443
Razem osiągniemy SUKCES 2633
Dziś aktywność- jutro PRACA 2431
Nowe Perspektywy 2454
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2273
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2489
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2303
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2552
Powrót do pracy 2358
Młodzi aktywni 2743
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2964
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3114
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2430
Akcja Aktywizacja! 2779
Droga do sukcesu 2623
Drzwi do sukcesu 2686
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3387
Postaw na aktywność 2549
Praca to bezpieczna przyszłość 2565
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 5007
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3267
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2842
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2721
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2549
Projekty UE 7145
Realizowane 4093
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 450
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 428
Zakończone 3469
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 359
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 352
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 848
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 644
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1134
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1121
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2367
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2131
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3873
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2605
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4363
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5506
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 5035
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 5029
Analizy i statystyki 8772
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 8054
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5355
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 5207
Przydatne linki 4570
Dokumenty do pobrania 7439
Podstawy prawne 3929
Ochrona danych osobowych 1693
Deklaracja dostępności 103