Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3062
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 73558
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6962
Przyznanie statusu bezrobotnego 5221
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4305
Utrata statusu bezrobotnego 4902
Utrata statusu poszukującego pracy 3769
Rejestracja bezrobotnych 23777
Rejestracja przez Internet 14407
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5112
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9220
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7373
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4643
Rejestracja poszukujących pracy 8206
Rejestracja przez Internet 6610
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3624
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4031
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3800
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7522
Prawa bezrobotnych 4727
Prawa poszukujących pracy 3775
Obowiązki bezrobotnych 4550
Obowiązki poszukujących pracy 3720
Ubezpieczenie zdrowotne 26945
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12290
Pośrednictwo pracy krajowe 3659
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4026
Poradnictwo zawodowe 6384
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 15689
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6758
Staże 28307
Bon stażowy 6129
Bon szkoleniowy 4325
Bon na zasiedlenie 5861
Bon zatrudnieniowy 4271
Prace społecznie użyteczne 5830
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3955
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19601
Wysokość świadczeń pieniężnych 9854
Zasiłek dla bezrobotnych 9172
Ubezpieczenie zdrowotne 4424
Dodatek aktywizacyjny 5355
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18242
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4648
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 8424
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 6076
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5510
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 4872
Zwrot kosztów zakwaterowania 3827
Pożyczka szkoleniowa 5388
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3688
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 4165
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3409
Dokumenty do pobrania 35303
Terminarz wypłacania świadczeń 6650
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4473
Wysokość zasiłków 9750
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 31751
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 10489
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 660
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 27656
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 3169
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 32257
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 23986
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 2890
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 1641
ABC pracodawców i przedsiębiorców 44192
Zgłoszenie oferty pracy 8033
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6321
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4677
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4550
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3842
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 24503
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3779
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16497
Pośrednictwo pracy krajowe 3841
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3991
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3248
Staże 14781
Prace interwencyjne 7344
Roboty publiczne 5463
Prace społecznie użyteczne 4507
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13512
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4380
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 8026
Bon stażowy 6102
Bon zatrudnieniowy 5239
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 6186
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4981
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5977
Grant na telepracę 3965
Trójstronna umowa szkoleniowa 4266
Świadczenie aktywizacyjne 4356
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3483
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3774
Zwolnienia grupowe 3376
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 4347
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4588
Zatrudnienie obywateli państw spoza UE i EOG w Polsce 2543
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4216
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3312
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4842
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3281
Dokumenty do pobrania 26819
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 6817
Kontakt do urzędu pracy 75220
Dane teleadresowe 29114
Dane Urzędu 11070
Kierownictwo Urzędu 11914
Obszar działania 8704
Godziny otwarcia 14918
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 9402
Usługi elektroniczne rynku pracy 3838
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6440
Programy 8136
Zakończone 4037
Praca uszlachetnia 2151
Inwestuję w siebie 1615
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 2038
Program regionalny 1713
NOWY START 1926
Pomocna dłoń 1542
Czas aktywności zawodowej 1639
Czas na pracę 2172
Mój rozwój - moja przyszłość 2632
Praca wzbogaca 2306
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 2682
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 2566
Program regionalny 2133
Doświadczony pracownik 3460
Razem osiągniemy SUKCES 3196
Dziś aktywność- jutro PRACA 2978
Nowe Perspektywy 3027
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2806
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 3165
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2841
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 3196
Powrót do pracy 2925
Młodzi aktywni 3316
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 3591
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3671
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2991
Akcja Aktywizacja! 3318
Droga do sukcesu 3155
Drzwi do sukcesu 3271
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 4500
Postaw na aktywność 3097
Praca to bezpieczna przyszłość 3187
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 5652
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3932
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 3460
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 3244
Szansa na rozwój zawodowy 2402
Inwestycja w przyszłość to PRACA 3062
Projekty UE 8047
Realizowane 4815
PO WER 2022 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)" 194
RPO WO 2022 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)" 174
PO WER "Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 191
Zakończone 4050
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 1066
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 1334
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 1005
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 874
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 1377
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 1191
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1682
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1816
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2929
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2606
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 4377
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 3263
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4879
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 6077
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 5616
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 5608
Analizy i statystyki 10292
Statystyki od 2021 r. 743
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 6341
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 9621
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6023
Przydatne linki 5474
Dokumenty do pobrania 8544
Podstawy prawne 11887
Ochrona danych osobowych 2512
Deklaracja dostępności 699
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 452
Katalog Pracodawców 2022 155