Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2458
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 59843
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5616
Przyznanie statusu bezrobotnego 4175
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3403
Utrata statusu bezrobotnego 3399
Utrata statusu poszukującego pracy 2964
Rejestracja bezrobotnych 15792
Rejestracja przez Internet 9901
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3893
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6586
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5654
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3367
Rejestracja poszukujących pracy 6183
Rejestracja przez Internet 5210
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2916
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3120
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2907
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5421
Prawa bezrobotnych 3914
Prawa poszukujących pracy 3030
Obowiązki bezrobotnych 3690
Obowiązki poszukujących pracy 2939
Ubezpieczenie zdrowotne 16310
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10300
Pośrednictwo pracy krajowe 2928
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3281
Poradnictwo zawodowe 4596
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11919
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4979
Staże 24961
Bon stażowy 5076
Bon szkoleniowy 2988
Bon na zasiedlenie 4334
Bon zatrudnieniowy 3371
Prace społecznie użyteczne 5088
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3261
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14122
Wysokość świadczeń pieniężnych 6738
Zasiłek dla bezrobotnych 6520
Ubezpieczenie zdrowotne 3527
Dodatek aktywizacyjny 4136
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11728
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3630
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 5608
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5136
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3672
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3865
Zwrot kosztów zakwaterowania 3085
Pożyczka szkoleniowa 4390
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3010
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3312
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2660
Dokumenty do pobrania 26759
Terminarz wypłacania świadczeń 5044
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3569
Wysokość zasiłków 7450
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 15111
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 4758
Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 23049
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 745
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 21538
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 17821
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 675
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 228
ABC pracodawców i przedsiębiorców 35937
Zgłoszenie oferty pracy 6464
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5131
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3833
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3755
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3089
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 12588
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2935
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13444
Pośrednictwo pracy krajowe 2974
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3055
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2608
Staże 11589
Prace interwencyjne 5326
Roboty publiczne 3636
Prace społecznie użyteczne 3728
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11002
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3445
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 5661
Bon stażowy 3903
Bon szkoleniowy 2885
Bon na zasiedlenie 2776
Bon zatrudnieniowy 3697
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4999
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3346
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4073
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4352
Grant na telepracę 3124
Trójstronna umowa szkoleniowa 3195
Świadczenie aktywizacyjne 3294
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2840
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3184
Zwolnienia grupowe 2705
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3576
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3555
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1469
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 4798
Zezwolenia na pracę sezonową 1208
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 877
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3456
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2685
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4102
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2694
Dokumenty do pobrania 20752
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5687
Kontakt do urzędu pracy 65935
Dane teleadresowe 23720
Dane Urzędu 9463
Kierownictwo Urzędu 10097
Obszar działania 7212
Godziny otwarcia 12626
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 7440
Usługi elektroniczne rynku pracy 2860
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5341
Programy 6718
Realizowane 3059
Pomocna dłoń 534
NOWY START 864
Program regionalny 886
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1300
Szansa na rozwój zawodowy 1439
Praca uszlachetnia 1389
Zakończone 3125
Inwestuję w siebie 901
Czas aktywności zawodowej 811
Czas na pracę 1451
Mój rozwój - moja przyszłość 1956
Praca wzbogaca 1429
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1765
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1693
Program regionalny 1324
Doświadczony pracownik 2250
Razem osiągniemy SUKCES 2486
Dziś aktywność- jutro PRACA 2290
Nowe Perspektywy 2301
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2121
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2348
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2173
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2417
Powrót do pracy 2189
Młodzi aktywni 2593
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2789
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2953
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2300
Akcja Aktywizacja! 2638
Droga do sukcesu 2475
Drzwi do sukcesu 2523
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3281
Postaw na aktywność 2422
Praca to bezpieczna przyszłość 2415
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 4833
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3111
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2712
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2582
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2412
Projekty UE 6851
Realizowane 3890
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 250
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 211
Zakończone 3270
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 222
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 215
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 706
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 525
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1019
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 994
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2235
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2011
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3752
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2473
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4226
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5278
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4827
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4881
Analizy i statystyki 8337
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7788
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5180
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 4866
Przydatne linki 4359
Dokumenty do pobrania 6992
Podstawy prawne 3754
Ochrona danych osobowych 1438