Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2518
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 61980
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5771
Przyznanie statusu bezrobotnego 4301
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3482
Utrata statusu bezrobotnego 3538
Utrata statusu poszukującego pracy 3055
Rejestracja bezrobotnych 16986
Rejestracja przez Internet 10562
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4072
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7039
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5889
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3471
Rejestracja poszukujących pracy 6381
Rejestracja przez Internet 5403
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2989
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3208
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3059
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5627
Prawa bezrobotnych 4016
Prawa poszukujących pracy 3122
Obowiązki bezrobotnych 3796
Obowiązki poszukujących pracy 3041
Ubezpieczenie zdrowotne 17073
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10557
Pośrednictwo pracy krajowe 3012
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3362
Poradnictwo zawodowe 4723
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 12334
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5172
Staże 25345
Bon stażowy 5176
Bon szkoleniowy 3091
Bon na zasiedlenie 4517
Bon zatrudnieniowy 3517
Prace społecznie użyteczne 5151
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3338
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14804
Wysokość świadczeń pieniężnych 6924
Zasiłek dla bezrobotnych 6791
Ubezpieczenie zdrowotne 3672
Dodatek aktywizacyjny 4299
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12276
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3724
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 6157
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5210
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3882
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 4078
Zwrot kosztów zakwaterowania 3184
Pożyczka szkoleniowa 4479
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3086
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3401
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2734
Dokumenty do pobrania 27802
Terminarz wypłacania świadczeń 5264
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3683
Wysokość zasiłków 7765
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 16695
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 6610
Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 24084
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 1411
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 24979
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 19565
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 920
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 525
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36116
Zgłoszenie oferty pracy 6679
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5246
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3928
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3877
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3179
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 13668
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3067
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13830
Pośrednictwo pracy krajowe 3065
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3179
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2684
Staże 11975
Prace interwencyjne 5570
Roboty publiczne 3816
Prace społecznie użyteczne 3791
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11307
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3553
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 6013
Bon stażowy 4070
Bon szkoleniowy 3032
Bon na zasiedlenie 2937
Bon zatrudnieniowy 3998
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 5167
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3428
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4149
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4533
Grant na telepracę 3237
Trójstronna umowa szkoleniowa 3329
Świadczenie aktywizacyjne 3448
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2929
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3258
Zwolnienia grupowe 2797
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3674
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3677
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1617
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 5290
Zezwolenia na pracę sezonową 1344
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 972
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3536
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2759
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4162
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2775
Dokumenty do pobrania 21460
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5830
Kontakt do urzędu pracy 68624
Dane teleadresowe 24694
Dane Urzędu 9750
Kierownictwo Urzędu 10412
Obszar działania 7427
Godziny otwarcia 12973
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 7741
Usługi elektroniczne rynku pracy 3012
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5433
Programy 6908
Realizowane 3177
Pomocna dłoń 641
NOWY START 998
Program regionalny 980
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1387
Szansa na rozwój zawodowy 1530
Praca uszlachetnia 1506
Zakończone 3243
Inwestuję w siebie 991
Czas aktywności zawodowej 896
Czas na pracę 1549
Mój rozwój - moja przyszłość 2032
Praca wzbogaca 1529
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1872
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1789
Program regionalny 1421
Doświadczony pracownik 2379
Razem osiągniemy SUKCES 2570
Dziś aktywność- jutro PRACA 2372
Nowe Perspektywy 2397
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2208
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2430
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2247
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2501
Powrót do pracy 2310
Młodzi aktywni 2678
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2902
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3060
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2372
Akcja Aktywizacja! 2727
Droga do sukcesu 2573
Drzwi do sukcesu 2620
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3336
Postaw na aktywność 2498
Praca to bezpieczna przyszłość 2514
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 4950
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3207
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2798
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2671
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2505
Projekty UE 6999
Realizowane 4021
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 357
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 331
Zakończone 3390
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 297
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 296
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 791
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 595
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1092
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1070
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2318
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2090
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3826
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2559
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4316
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5461
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4979
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4981
Analizy i statystyki 8550
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7913
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5269
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 5038
Przydatne linki 4489
Dokumenty do pobrania 7211
Podstawy prawne 3857
Ochrona danych osobowych 1587
Deklaracja dostępności 48