Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2609
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 65748
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6104
Przyznanie statusu bezrobotnego 4552
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3666
Utrata statusu bezrobotnego 3802
Utrata statusu poszukującego pracy 3191
Rejestracja bezrobotnych 19725
Rejestracja przez Internet 11938
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4360
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7699
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6416
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3681
Rejestracja poszukujących pracy 6813
Rejestracja przez Internet 5728
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3146
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3360
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3252
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5911
Prawa bezrobotnych 4177
Prawa poszukujących pracy 3259
Obowiązki bezrobotnych 4001
Obowiązki poszukujących pracy 3177
Ubezpieczenie zdrowotne 19082
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11089
Pośrednictwo pracy krajowe 3151
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3531
Poradnictwo zawodowe 5044
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 13266
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5475
Staże 26198
Bon stażowy 5417
Bon szkoleniowy 3362
Bon na zasiedlenie 4860
Bon zatrudnieniowy 3702
Prace społecznie użyteczne 5293
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3489
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16433
Wysokość świadczeń pieniężnych 7874
Zasiłek dla bezrobotnych 7488
Ubezpieczenie zdrowotne 3876
Dodatek aktywizacyjny 4604
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14171
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3981
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 6952
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5418
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4348
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 4277
Zwrot kosztów zakwaterowania 3329
Pożyczka szkoleniowa 4653
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3213
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3587
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2885
Dokumenty do pobrania 30169
Terminarz wypłacania świadczeń 5664
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3859
Wysokość zasiłków 8258
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 21828
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 9297
Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 25688
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 2306
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 29099
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 21830
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 1744
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 955
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37761
Zgłoszenie oferty pracy 7011
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5480
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4099
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4040
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3347
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 18008
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3257
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14716
Pośrednictwo pracy krajowe 3257
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3405
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2841
Staże 12629
Prace interwencyjne 6004
Roboty publiczne 4318
Prace społecznie użyteczne 3965
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12013
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3805
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 6775
Bon stażowy 4469
Bon zatrudnieniowy 4413
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 5455
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4344
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5032
Grant na telepracę 3445
Trójstronna umowa szkoleniowa 3569
Świadczenie aktywizacyjne 3659
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3051
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3375
Zwolnienia grupowe 2920
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3827
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3868
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1833
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 6132
Zezwolenia na pracę sezonową 1612
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 1129
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3703
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2892
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4324
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2911
Dokumenty do pobrania 23047
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 6113
Kontakt do urzędu pracy 71911
Dane teleadresowe 26076
Dane Urzędu 10183
Kierownictwo Urzędu 10862
Obszar działania 7762
Godziny otwarcia 13521
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 8280
Usługi elektroniczne rynku pracy 3244
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5644
Programy 7225
Realizowane 3349
Pomocna dłoń 810
NOWY START 1242
Program regionalny 1158
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1550
Szansa na rozwój zawodowy 1737
Praca uszlachetnia 1650
Zakończone 3404
Inwestuję w siebie 1136
Czas aktywności zawodowej 1043
Czas na pracę 1697
Mój rozwój - moja przyszłość 2175
Praca wzbogaca 1684
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 2020
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1947
Program regionalny 1600
Doświadczony pracownik 2547
Razem osiągniemy SUKCES 2715
Dziś aktywność- jutro PRACA 2512
Nowe Perspektywy 2542
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2351
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2579
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2393
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2623
Powrót do pracy 2444
Młodzi aktywni 2828
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 3045
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3202
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2512
Akcja Aktywizacja! 2855
Droga do sukcesu 2706
Drzwi do sukcesu 2772
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3506
Postaw na aktywność 2624
Praca to bezpieczna przyszłość 2641
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 5117
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3370
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2919
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2806
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2614
Projekty UE 7313
Realizowane 4234
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 593
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 535
Zakończone 3568
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 434
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 434
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 928
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 713
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1211
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1189
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2430
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2201
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3936
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2679
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4442
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5577
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 5120
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 5108
Analizy i statystyki 9061
Sprawozdanie MRPiT-01 od 2021 r. 3
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 5422
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 8261
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5467
Przydatne linki 4701
Dokumenty do pobrania 7663
Podstawy prawne 5428
Ochrona danych osobowych 1859
Deklaracja dostępności 214
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 26