Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2723
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 67385
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6303
Przyznanie statusu bezrobotnego 4718
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3884
Utrata statusu bezrobotnego 4088
Utrata statusu poszukującego pracy 3400
Rejestracja bezrobotnych 21025
Rejestracja przez Internet 12505
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4548
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 8039
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6645
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3790
Rejestracja poszukujących pracy 7084
Rejestracja przez Internet 5988
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3273
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3487
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3410
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6079
Prawa bezrobotnych 4290
Prawa poszukujących pracy 3398
Obowiązki bezrobotnych 4148
Obowiązki poszukujących pracy 3345
Ubezpieczenie zdrowotne 20398
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11342
Pośrednictwo pracy krajowe 3290
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3665
Poradnictwo zawodowe 5386
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 13750
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5753
Staże 26644
Bon stażowy 5609
Bon szkoleniowy 3572
Bon na zasiedlenie 5107
Bon zatrudnieniowy 3839
Prace społecznie użyteczne 5456
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3614
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17067
Wysokość świadczeń pieniężnych 8385
Zasiłek dla bezrobotnych 7865
Ubezpieczenie zdrowotne 4017
Dodatek aktywizacyjny 4799
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15066
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4144
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 7253
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5607
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4613
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 4397
Zwrot kosztów zakwaterowania 3428
Pożyczka szkoleniowa 4856
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3341
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3745
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3034
Dokumenty do pobrania 31108
Terminarz wypłacania świadczeń 5882
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3973
Wysokość zasiłków 8590
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 26705
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 9708
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 226
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 26306
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 2549
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 30852
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 22454
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 2196
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 1151
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39098
Zgłoszenie oferty pracy 7256
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5684
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4221
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4146
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3446
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 19371
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3372
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15053
Pośrednictwo pracy krajowe 3355
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3536
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2927
Staże 13001
Prace interwencyjne 6253
Roboty publiczne 4548
Prace społecznie użyteczne 4079
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12345
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3946
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 7168
Bon stażowy 4733
Bon zatrudnieniowy 4600
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 5627
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4508
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5230
Grant na telepracę 3543
Trójstronna umowa szkoleniowa 3711
Świadczenie aktywizacyjne 3786
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3131
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3455
Zwolnienia grupowe 3026
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3944
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3988
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1973
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 6550
Zezwolenia na pracę sezonową 1746
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 1266
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3811
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2978
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4486
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2991
Dokumenty do pobrania 23756
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 6269
Kontakt do urzędu pracy 72693
Dane teleadresowe 26726
Dane Urzędu 10404
Kierownictwo Urzędu 11093
Obszar działania 8059
Godziny otwarcia 13928
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 8640
Usługi elektroniczne rynku pracy 3415
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5907
Programy 7512
Realizowane 3590
Pomocna dłoń 1157
NOWY START 1531
Program regionalny 1313
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1694
Szansa na rozwój zawodowy 2018
Praca uszlachetnia 1805
Zakończone 3648
Inwestuję w siebie 1275
Czas aktywności zawodowej 1278
Czas na pracę 1836
Mój rozwój - moja przyszłość 2300
Praca wzbogaca 1983
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 2340
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 2203
Program regionalny 1730
Doświadczony pracownik 2783
Razem osiągniemy SUKCES 2864
Dziś aktywność- jutro PRACA 2647
Nowe Perspektywy 2692
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2477
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2733
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2534
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2845
Powrót do pracy 2587
Młodzi aktywni 2975
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 3261
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3345
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2669
Akcja Aktywizacja! 2980
Droga do sukcesu 2839
Drzwi do sukcesu 2923
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3830
Postaw na aktywność 2751
Praca to bezpieczna przyszłość 2860
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 5258
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3596
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 3134
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2931
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2739
Projekty UE 7506
Realizowane 4381
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 872
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 703
Zakończone 3695
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 664
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 577
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 1060
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 918
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1351
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1512
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2640
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2330
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 4062
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2801
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4566
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5748
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 5266
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 5252
Analizy i statystyki 9451
Sprawozdanie MRPiT-01 od 2021 r. 170
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 5744
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 8534
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5624
Przydatne linki 4991
Dokumenty do pobrania 7873
Podstawy prawne 6760
Ochrona danych osobowych 2043
Deklaracja dostępności 347
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 157