Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2798
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 68949
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6432
Przyznanie statusu bezrobotnego 4819
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3979
Utrata statusu bezrobotnego 4279
Utrata statusu poszukującego pracy 3466
Rejestracja bezrobotnych 21694
Rejestracja przez Internet 12903
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4666
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 8359
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6791
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3883
Rejestracja poszukujących pracy 7372
Rejestracja przez Internet 6124
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3346
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3586
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3489
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6194
Prawa bezrobotnych 4382
Prawa poszukujących pracy 3471
Obowiązki bezrobotnych 4235
Obowiązki poszukujących pracy 3416
Ubezpieczenie zdrowotne 22145
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11592
Pośrednictwo pracy krajowe 3381
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3743
Poradnictwo zawodowe 5639
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 14283
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6032
Staże 27066
Bon stażowy 5776
Bon szkoleniowy 3712
Bon na zasiedlenie 5294
Bon zatrudnieniowy 3923
Prace społecznie użyteczne 5544
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3678
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17620
Wysokość świadczeń pieniężnych 8731
Zasiłek dla bezrobotnych 8205
Ubezpieczenie zdrowotne 4107
Dodatek aktywizacyjny 4929
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15947
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4269
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 7608
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5719
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4864
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 4527
Zwrot kosztów zakwaterowania 3505
Pożyczka szkoleniowa 4960
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3407
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3836
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3113
Dokumenty do pobrania 31993
Terminarz wypłacania świadczeń 6063
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4051
Wysokość zasiłków 8928
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 28489
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 9995
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 354
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 26657
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 2719
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 31380
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 22656
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 2389
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 1264
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40396
Zgłoszenie oferty pracy 7485
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5838
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4323
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4213
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3526
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 21317
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3480
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15367
Pośrednictwo pracy krajowe 3517
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3653
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2977
Staże 13464
Prace interwencyjne 6529
Roboty publiczne 4844
Prace społecznie użyteczne 4198
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12611
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4067
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 7439
Bon stażowy 5083
Bon zatrudnieniowy 4735
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 5831
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4625
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5431
Grant na telepracę 3638
Trójstronna umowa szkoleniowa 3880
Świadczenie aktywizacyjne 3955
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3203
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3509
Zwolnienia grupowe 3091
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 4029
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4096
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2085
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 6972
Zezwolenia na pracę sezonową 1862
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 1382
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3890
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3045
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4590
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3041
Dokumenty do pobrania 24497
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 6426
Kontakt do urzędu pracy 73339
Dane teleadresowe 27317
Dane Urzędu 10546
Kierownictwo Urzędu 11255
Obszar działania 8218
Godziny otwarcia 14215
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 8850
Usługi elektroniczne rynku pracy 3506
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6048
Programy 7635
Realizowane 3692
Pomocna dłoń 1253
NOWY START 1630
Program regionalny 1399
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1754
Szansa na rozwój zawodowy 2143
Praca uszlachetnia 1876
Zakończone 3734
Inwestuję w siebie 1353
Czas aktywności zawodowej 1361
Czas na pracę 1912
Mój rozwój - moja przyszłość 2362
Praca wzbogaca 2044
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 2408
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 2287
Program regionalny 1821
Doświadczony pracownik 2940
Razem osiągniemy SUKCES 2934
Dziś aktywność- jutro PRACA 2712
Nowe Perspektywy 2764
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2532
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2849
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2588
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2923
Powrót do pracy 2676
Młodzi aktywni 3046
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 3330
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3415
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2735
Akcja Aktywizacja! 3045
Droga do sukcesu 2898
Drzwi do sukcesu 2999
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3948
Postaw na aktywność 2824
Praca to bezpieczna przyszłość 2925
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 5356
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3668
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 3216
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2997
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2795
Projekty UE 7622
Realizowane 4482
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 987
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 782
Zakończone 3768
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 742
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 653
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 1128
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 988
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1451
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1599
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2708
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2409
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 4142
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2873
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4637
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5805
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 5341
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 5323
Analizy i statystyki 9676
Sprawozdanie MRPiT-01 od 2021 r. 284
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 5915
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 8752
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5723
Przydatne linki 5093
Dokumenty do pobrania 8053
Podstawy prawne 8019
Ochrona danych osobowych 2159
Deklaracja dostępności 416
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 213