Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Starosta może na podstawie umowy przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia przez okres:

  • 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat, a nie ukończyła 60 lat
  • 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 60 lat.

Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do dalszego zatrudniania skierowanej osoby bezrobotnej po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres:

  • 6 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 12 miesięcy,
  • 12 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 24 miesiące.

Składając wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus należy pamiętać że:

- Nie wywiązanie się przez pracodawcę lub przez przedsiębiorcę z umowy o dofinansowanie zawartej z urzędem, a w szczególności:

a) rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania,

b) niedotrzymanie warunku wymaganego okresu zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, które naliczane są od dania wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).

- Utrzymanie zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania do wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, skutkuje obowiązkiem zwrotu 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, które naliczane są od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).

- W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem okresów zatrudnienia ze środków pracodawcy, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

Do zatrudnienia w ramach dofinansowania do wynagrodzenia urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Prudniku objęte II profilem pomocy.

W przypadku realizacji programu specjalnego urząd kieruje osoby bezrobotne objęte III profilem pomocy.

Wsparcie dla przedsiębiorców lub pracodawców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis

Podstawa prawna: art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2014-08-19 12:40:04)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2020-01-30 14:33:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-skierowanego-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-rok-%C5%BCycia/200