Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego

  • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub
  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Do zatrudnienia mogą być kierowane osoby bezrobotne, dla których Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy i jednocześnie osoby bezrobotne, które złożyły oświadczenie o rezygnacji z zatrudnienia oraz przedłożą dokumenty potwierdzające powyższą okoliczność, np. akt urodzenia dziecka, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zależnej, stwierdzające wymóg stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczonym stopniem do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres:

  • 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego,
  • 9 miesięcy w przypadku 18-miesięcznego przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego

Pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 od wezwania Starosty, w przypadku:

  • rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku dalszego zatrudnienia przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia,
  • odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy w wyniku:

- rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,

- rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o prace na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy,

- wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub przed upływem 6 miesięcy wymaganego dalszego zatrudnienia.

Pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu 50% kwoty wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia.

 

Pracodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanego świadczenia aktywizacyjnego za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd na zwolnione stanowisko pracy.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Urząd zastrzega sobie prawo monitoringu pracodawcy w zakresie przedmiotu zawartej umowy.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku (wzór wniosku jest do pobrania na stronie Urzędu).

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, pracodawca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku lub podjętych czynnościach administracyjnych.

Ostatecznym warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie przez Powiatowy Urząd Pracy odpowiednimi środkami Funduszu Pracy.

Świadczenie aktywizacyjne jest przyznawane pracodawcy na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Starostą reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pracy.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO

Świadczenie aktywizacyjne wypłacane jest zgodnie z zapisami zawartej umowy w okresach miesięcznych po przedstawieniu przez pracodawcę kosztów faktycznie poniesionych związanych z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Świadczenie nie może przekroczyć wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc.

Podstawa prawna:

1) art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.),

3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, str. 1)

4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, str.9)

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

 

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2014-09-23 22:28:58)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-01-05 12:59:31)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/swiadczenie-aktywizacyjne/202