Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zatrudnienie obywateli państw spoza UE i EOG w Polsce

Zatrudnienie obywateli państw spoza UE i EOG w Polsce

Cudzoziemcy będący obywatelami państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą zostać zatrudnieni w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę (wydawane przezwłaściwy urząd wojewódzki), zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (wydawane przez właściwy urząd pracy w imieniu starosty).

Zezwolenia na pracę w Polsce nie muszą posiadać m.in. członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, cudzoziemcy, którym udzielono ochrony na terytorium RP (np. status uchodźcy, pobyt tolerowany), osoby posiadające Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych w instytucjach należących do systemu oświaty, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych oraz studenci i doktoranci odbywający studia w Polsce.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii lub Ukrainy;
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową;
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu wynosi do 24 miesięcy.

Zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Za złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową jest pobierana opłata 30 zł za każdego cudzoziemca.

Od dnia 12 lipca 2022 r. opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wynosi do 100 złotych.

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, ul. Jagiellońska 21, 48-200 Prudnik

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Prudniku

Nr Konta: 79 8905 0000 2000 0000 1384 0004

Tytułem: Nazwa pracodawcy za: imię i nazwisko cudzoziemca do złożonego oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, czy też oświadczenia, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce. O tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec.

Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników.

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

Dodatkowe dokumenty:

 • kopia wszystkich stron paszportu cudzoziemca, lub wszystkich wypełnionych stron + oświadczenie, że reszta stron paszportu pozostaje pusta (w przypadku, gdy cudzoziemiec jest jeszcze w swoim kraju i będzie ubiegał się o wizę, lub przyjedzie dopiero w ruchu bezwizowym wystarczy dostarczyć pierwsza stronę paszportu zawierająca dane osobowe cudzoziemca)
 • dowód wpłaty
 • kopia dowodu osobistego osób wykonujących działalność gospodarczą
 • oświadczenie osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG) o miejscu stałego pobytu na terenie powiatu prudnickiego.

Po wydaniu oświadczenia:

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia pracy
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2018-01-16 09:02:32)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2023-07-12 11:15:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/zatrudnienie-obywateli-panstw-spoza-ue-i-eog-w-polsce/272