Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jest to jeden z instrumentów rynku pracy, którego zadaniem jest wsparcie osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Środki te stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o dotację?

O przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się:

 • bezrobotny,
 • absolwent centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211), zwany dalej „absolwentem CIS”,
 • absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwany dalej „absolwentem KIS”, oraz każdy, kto posiada status osoby bezrobotnej i zamierza podjąć działalność gospodarczą na terenie działania PUP oraz który spełnia m.in. następujące warunki:
 1. Nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 2. Nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli posiada – złoży oświadczenie o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 3. Nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 4. Zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania.
 5. Nie przekroczył określonego pułapu pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku.
 6. Nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.
 7. W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, indywidualnego planu działania, udziału w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inna formę pomocy określoną w ustawie.
 8. Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

 

Co powinie zrobić bezrobotny chcący otrzymać dotację?

Bezrobotny zainteresowany otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien złożyć odpowiedni wniosek (wzór wniosku do pobrania w urzędzie lub na stronię www.pup-prudnik.pl – Dokumenty do pobrania ).

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienie wniosku powiadamia się bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez starostę (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności.

Jaka jest wysokość wsparcia otrzymywanego z PUP?

Wysokość wsparcia określają strony w umowie. Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 4-krotnonego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3–krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Sposób przeznaczenia dotacji

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na:

 1. zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia koniecznego do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 2. zakup towaru, materiałów i surowców (do 30 % wnioskowanej kwoty),
 3. reklamy, w tym szyld reklamowy, wizytówki – do 500 zł.

Formy zabezpieczenia zwrotu dotacji

Formami zabezpieczającymi zwrot środków może być:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Obowiązki bezrobotnego, który otrzymał dotację

Bezrobotny, który otrzymał dotację zobowiązany jest:

 • otrzymane środki wykorzystać zgodnie z przeznaczenie,
 • podjąć działalność gospodarczą w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy,
 • rozliczyć się z wydatkowania środków w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (rozliczanie środków odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o rachunki i faktury VAT, w kwocie brutto),
 • prowadzić działalność nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • nie podejmować zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności,
 • nie składać wniosku o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Niedotrzymanie warunków spowoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków.

UWAGA Bezrobotny będzie także zobowiązany do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:

 • określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu — w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS — w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 i 1948),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Szczegółowe informacje: tel. 77 436 99 84

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2022-02-09 10:20:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81