Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Trójstronna umowa szkoleniowa

Trójstronna umowa szkoleniowa

Trójstronna umowa szkoleniowa, zawierana jest na podstawie art. 40 ust. 2e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwanej dalej „ustawą” pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy.

Szkolenie to ma być zorganizowane według potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestników.

Pracodawca, powiatowy urząd pracy i jednostka szkoleniowa zawierają “trójstronną umowę szkoleniową”, na mocy której:

 • powiatowy urząd pracy zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowania kosztów szkolenia określonej liczby osób bezrobotnych,
 • pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia
 • jednostka szkoląca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymogami określonymi przez powiatowy urząd pracy i pracodawcę.

W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie, na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.

Którzy pracodawcy mogą skorzystać z trójstronnej umowy szkoleniowej?

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Korzyści pracodawcy:

 • uczestnictwo w doborze kandydatów na szkolenie, będących jednocześnie potencjalnymi pracownikami,
 • dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia do wymagań pracodawcy (w tym możliwość zorganizowania zajęć praktycznych w zakładzie pracy),
 • bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia i dokonywanie oceny postępów w nauce uczestników szkolenia,
 • uczestnictwo w egzaminie końcowym oraz dostosowanie poziomu wynagrodzenia osób zatrudnionych po szkoleniu do poziomu ich kwalifikacji zawodowych.

Warunki realizacji:

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa do powiatowego urzędu pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek.

Dodatkowo, we wniosku pracodawca może także wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji.

Do wniosku pracodawca dołącza:

 • zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony;
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3);
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Tryb rozpatrywania wniosku pracodawcy o zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej:

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.

W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

Umowy trójstronne a pomoc publiczna:

Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2015-03-20 08:51:07)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-03-20 09:30:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/trojstronna-umowa-szkoleniowa/231