Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu bezrobotnego

Przyznanie statusu bezrobotnego

O status BEZROBOTNEGO może ubiegać się osoba, która jest:

1) obywatelem polskim lub,

2) cudzoziemcem :

 • będącym obywatelem państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.
 • posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej:
 • status uchodźcy,
 • zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub
  2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)
 • zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznościami, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, albo korzystających z ochrony czasowej
  w Rzeczypospolitej Polskiej lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3) cudzoziemcem – członkiem rodziny cudzoziemca zamierzającego wykonywać lub wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obywatela państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób

4) cudzoziemcem – członkiem rodziny obywatela polskiego, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 2 lub art. 206 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadał zezwolenie na pobyt czasowy;”

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać status bezrobotnego:

 • posiadasz stałe lub czasowe zameldowanie na terenie gminy: Prudnik. Głogówek, Biała, Lubrza
 • nie posiadasz żadnego meldunku* i przebywasz na ww. terenie
 • jesteś osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia
  w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, lub w połowie tego wymiaru jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną oraz
 • nie uczysz się w szkole, (wyjątkiem jest nauka w szkole dla dorosłych lub przystąpienie do egzaminu eksternistycznego
  z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie niestacjonarnym);
 • ukończyłeś(aś) 18 lat;
 • nie osiągnąłeś(aś) wieku emerytalnego;
 • nie nabyłeś(aś) prawa do:
  emerytury
  renty z tytułu niezdolności do pracy,
  nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy,
  o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  renty szkoleniowej,
  renty socjalnej,
  renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
 • po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierasz:
  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  zasiłku przedemerytalnego,
  świadczenia przedemerytalnego,
  świadczenia rehabilitacyjnego
  zasiłku chorobowego,
  zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej (chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym), lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 • nie złożyłeś(aś) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
 • zgłosiłeś(aś) do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo
 • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • nie podlegasz na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 • nie pobierasz na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków, zasiłku dla opiekuna,
 • nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywasz kary pozbawienia wolności, (z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego);
 • nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych);
 • nie pobierasz, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
 • nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
  świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
  świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065).

* osoba nie posiadająca meldunku stałego w dowodzie w miejscu adresu (brak adresu) lub posiadająca decyzję
o wymeldowaniu z meldunku stałego.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:05)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2017-06-07 08:32:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/przyznanie-statusu-bezrobotnego/42