Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu poszukującego pracy

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Osobą poszukującą pracy może być osoba która jest:

1) obywatelem polskim lub

2) cudzoziemcem:

 • będącym obywatelem państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub
 • państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.
 • posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej:
 • status uchodźcy,
 • zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub
  2 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)
 • zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznościami, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, albo korzystających z ochrony czasowej
  w Rzeczypospolitej Polskiej lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • ubiegającym się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których występuje
  z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia
  13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680).

3) cudzoziemcem – członkiem rodziny cudzoziemca zamierzającego wykonywać lub wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obywatela państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.

4) cudzoziemcem - członkiem rodziny obywatela polskiego,

Możesz zarejestrować się jako poszukujący pracy jeżeli:

 • poszukujesz zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:31)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2014-09-25 14:40:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/przyznanie-statusu-poszukujacego-pracy/43