Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku informuje, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało informację o ustalonych priorytetach wydatkowania środków KFS w roku 2021 oraz o dokonaniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podziału pomiędzy województwa limitu środków KFS na działania urzędów pracy w roku 2021.

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2021 ROKU

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii priorytetami na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.
 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instrumentów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2021) pracodawca może przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków z KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA W RAMACH KFS

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego (jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Uwaga!

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego;
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy, itp.

PRZYDATNE INFORMACJE

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS
z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie pracodawca zwraca je do urzędu.

Świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane są według kolejności ich wpływu. Do 30 dni od złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.

Po otrzymaniu limitu środków na finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza na swojej stronie internetowej i na tablicach informacyjnych w swojej siedzibie nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Dodatkowych informacji udziela:

Pani Joanna Kmieć – Pośrednik pracy, pod numerem telefonu: 77/436 99 89; Powiatowy Urząd Pracy, parter.

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2014-07-28 12:59:28)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2023-02-10 14:52:30)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/193