Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie

RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim

Całkowita wartość projektu: 1 886 203,14 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 603 272,66 zł

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: a) kobiety, b) osoby z niepełnosprawnościami, c) osoby w wieku 50 lat i więcej, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach, f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia, g) migranci powrotni i imigranci. Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat, którzy nie należą do kategorii osób ujętych w pkt. b) oraz d)-g), przy czym nie mogą oni stanowić więcej niż 20% bezrobotnych objętych wsparciem.

Liczba uczestników projektu:
216 osób (112K/104M) bezrobotnych w tym:

 • 28 (14K/14M) osób długotrwale bezrobotnych
 • 6 (5K/1M) osób z niepełnosprawnościami
 • 21 (6K/15M) osób w wieku 50 lat i więcej
 • 75 (36K/39M) osoby o niskich kwalifikacjach
 • 9 (9K/0M) osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

Okres realizacji: 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

 1. Usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
 2. Staże – 93 osoby (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 3. Szkolenia zawodowe – 34 osoby (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 4. Prace interwencyjne – 40 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 19 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)
 6. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 30 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)

Rekrutacja do projektu trwa w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21, u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 99 94 - koordynator projektu - Ewelina Willim.


Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-01-02 14:42:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/rpo-wo-2019-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-prudnickim-(v)-po-iv-zmianie/297