Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV

RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim

Całkowita wartość projektu: 1 615 571,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 373 235,42 zł

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku powyżej 29 roku życia [1] pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: a) kobiety, b) osoby z niepełnosprawnościami, c) osoby po 50 roku życia, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach, f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, g) migranci powrotni i imigranci.

Liczba uczestników projektu:
181 osób (72K/109M) bezrobotne w tym:

 • 29 (14K/15M) osób długotrwale bezrobotnych
 • 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami
 • 20 (5K/15M) osób w wieku 50 lat i więcej
 • 67 (30K/37M) osób o niskich kwalifikacjach
 • 10 (6K/4M) kobiet posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

Okres realizacji: 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

 1. Usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
 2. Staże - 82 osoby (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 3. Szkolenia zawodowe - 11 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 4. Prace interwencyjne - 46 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 22 osoby (zgodnie z ogłaszanymi naborami)
 6. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 20 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)

Rekrutacja do projektu trwa w okresie: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21, u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 23 04 wew. 78 - koordynator projektu - Ewelina Willim.


[1] Za osoby powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia (od dnia 30 tych urodzin).

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2018-12-20 06:57:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/rpo-wo-2018-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-prudnickim-(iv)-po-zmianach-iv/286