Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

logotypy UE w ramach Tarczy antykryzysowej

Dofinansowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER i RPO).

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania

Wniosek na dofinansowanie dla mikroprzedsiebiorców i MŚP na praca.gov.pl

Skompletuj wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:

  • wypełniony Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń, wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx) (pobierz wykaz pracowników);
  • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).

WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy"

Dopuszcza się również złożenie wniosku w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów w dwóch egzemplarzach do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy ul. Jagiellońskiej 21 w Prudniku.

Komplet dokumentów:

  1. wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – wypełnij go i podpisz wniosek
  2. umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - zaparafuj wszystkie strony i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy o pożyczkę i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. formularz pomocy publicznej -Załącznik Nr 1 do wniosku – wypełnij go i podpisz,
  4. oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane - załącznik nr 2 do umowy,
  5. zestawienia źródeł finansowania umowy (załącznik nr 3 do umowy) – podpisz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołącz do umowy
  6. Kalkulator spadku obrotów oraz Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (załącznik nr 2 do wniosku). Po wypełnieniu wydrukuj i dołącz do wniosku,
  7. Kopia pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy

Komplet dokumentów (umowa – 2 egzemplarze, wniosek o udzielenie dofinansowania – 1egzemplarz, formularz informacji…- 1 egzemplarz, wydruk z kalkulatora spadku obrotów oraz z kalkulatora dofinansowania – 1 egzemplarz, oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane – 2 egzemplarze, zestawienia źródeł finansowania umowy – 2 egzemplarze oraz kopię pełnomocnictwa jeżeli dotyczy) złóż w zamkniętej kopercie, najlepiej formatu A-4 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, ul. Jagiellońska 21, 48-200 Prudnik

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Obowiązują jedynie załączniki znajdujące się poniżej

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-04-14 21:10:14)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2020-05-29 11:08:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow/302