Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników

logotypy UE w ramach Tarczy antykryzysowej

Dofinansowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER i RPO).

Uwaga!Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Wsparcie w ramach art. 15zzc będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.

 

  • Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może otrzymać przedsiębiorca będący osobą fizyczna niezatrudniającą pracowników, która wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

UWAGA: wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 roku i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku

  • Co oznacza dofinansowanie?

Dofinansowanie oznacza wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

  • Kto udziela dofinansowania i na jakich zasadach?

Starosta (oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektora odpowiedniego urzędu pracy działającego z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) na podstawie umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

  • Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Wniosek na dofinansowanie dla samozatrudnionych na praca.gov.pl

WAŻNE !
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników"

Dopuszcza się również złożenie wniosku w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy ul. Jagiellońskiej 21 w Prudniku.

Komplet dokumentów: Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wnioskiem i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" ( łącznie 11 stron dokumentu w formacie pdf) – podpisz Umowę (w dwóch wgzemplarzach), wypełnij i podpisz Wniosek o udzielenie dofinansowania, wypełnij i podpisz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

  • Jaka jest wysokość dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

  • spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.10 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.). Numer programu pomocowego dla tej formy wsparcia to SA.56922(2020/N).

Wsparcie w ramach art. 15zzc będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie przez okres trzech miesięcy w 2020 r., to nie może ponownie skorzystać z analogicznego wsparcia w 2021 r.

 

Obowiązują jedynie załączniki znajdujące się na stronie

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

 

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-04-14 21:26:27)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2021-05-26 14:18:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-przez-osobe-fizyczna-niezatrudniajaca-pracownikow/303