Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

 • Nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • W okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował, co najmniej 365 dni: a) zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (z wyjątkiem okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie powyżej 30 dni), b) opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia, c) wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia (jeżeli suma okresów, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni i zarejestruje się u okresie 30 dni od zwolnienia), d) został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni, e) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego, f) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant, g) był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Do 365 dni, zaliczają się również okresy: a) urlopu wychowawczego, b) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, c) wykonywał pracę nakładczą, jeżeli osiągał z tego tytuły dochód w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia, d) za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy (art. 73 ust.1pkt 1 ustawy) natomiast bezrobotni powyżej 50 roku życia i posiadający jednocześnie 20 - letni okres uprawniający do zasiłku posiadają prawo do zasiłku na okres 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od dnia rejestracji,
 • 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy),
 • 180 dni, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia (art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy),
 • okresu, za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie (art. 75 ust. 2 pkt 4 ustawy).

 

WAŻNE !

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zgłosiła ten fakt do urzędu pracy w obowiązującym terminie i przepracowała mniej niż 365 dni, zgłosi się do urzędu pracy celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia i przedstawi świadectwo pracy (lub inny dokument), posiada prawo do zasiłku na okres uzupełniający, skrócony o okres pobranego wcześniej świadczenia (art. 73 ust. 5, 6 ustawy).

 

UWAGA !

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nie przysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

 1. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny podjęcia odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych następuje od dnia odmowy na okres: a) 120dni w przypadku pierwszej odmowy, b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy, c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 2. Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych następuje od dnia skierowania na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy, c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 3. W okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, jeżeli bezrobotny o zamierzonym wyjeździe lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomi uprzednio powiatowy urząd pracy (przed wyjazdem). Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

Wysokość zasiłku zależy od udokumentowanego stażu pracy i wynosi:

 • 80% zasiłku podstawowego, przy stażu poniżej 5 lat,
 • 100% zasiłku podstawowego, przy stażu od 5 do 20 lat,
 • 120% zasiłku podstawowego, przy stażu powyżej 20 lat.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:19)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-06 11:19:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78