Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Grant na telepracę

Grant na telepracę

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dla skierowanego

 • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub
 • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Do zatrudnienia mogą być kierowane osoby bezrobotne, dla których Urząd ustalił II profil pomocy i jednocześnie osoby bezrobotne, które złożyły oświadczenie o rezygnacji z zatrudnienia oraz przedłożą dokumenty potwierdzające powyższą okoliczność, np. akt urodzenia dziecka, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zależnej, stwierdzające wymóg stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczonym stopniem do samodzielnej egzystencji.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu grantu w całości wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania Starosty w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

Pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu grantu proporcjonalnie do okresu, w którym warunek zatrudnienia przez okres 12 lub 18 miesięcy nie został spełniony, wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty w przypadku:

 • niewywiązania się z utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 lub 18 miesięcy,
 • odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, które zostało zwolnione w wyniku:

- rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,

- rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o prace na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy,

- wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy.

Pracodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanego grantu w przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd na zwolnione stanowisko pracy.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Środki przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy przyznane w formie grantu na telepracę powinny być wydatkowane na koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy takie jak koszty zakupu sprzętu teleinformatycznego, jego ubezpieczenia i instalacji oraz przeszkolenia z obsługi sprzętu, o ile jest to przewidziane w umowie.

Urząd zastrzega sobie prawo monitoringu pracodawcy w zakresie przedmiotu zawartej umowy.

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o przyznanie grantu wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.

Każdorazowo informacja o ogłoszeniu naboru wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Rozpatrzenia wniosków dokonuje Komisja powołana do tego celu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, pracodawca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku lub podjętych czynnościach administracyjnych.

Ostatecznym warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie przez Powiatowy Urząd Pracy odpowiednimi środkami Funduszu Pracy.

Grant jest przyznawany pracodawcy na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Starostą reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pracy.

 Podstawa prawna:

 1. art. 60a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 4. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, str.9)
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2014-09-23 22:03:30)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-01-05 12:58:07)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/grant-na-teleprace/201