Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (dalej PUP) danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PUP:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku mający siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 21, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, dane kontaktowe: tel. 77 436 99 99 bądź e-mail: pup@pup-prundik.pl .
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Dragan tel. 733 508 806, e –mail: iod@pup-prudnik.pl
 3. PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. b Rozporządzenia, art. 33 ust. 2, art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299) w celu realizacji zadań wynikających z tej ustawy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, tj. instytucjom upoważnionym z mocy prawa lub podmiotom, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania. Okres przechowywania danych osobowych w przypadku akt osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz list płac - 50 lat, umowy 5 lat lub w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy lub zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 7. W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 6 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299). W przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu rejestracji.

 

Klauzula informacyjna dla PRZEDSIĘBIORCY/PRACODAWCY
dotycząca przetwarzania danych osobowychw Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku informuje, że:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku mający siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 21, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, dane kontaktowe: tel. 77 436 99 99 bądź e-mail: pup@pup-prundik.pl .
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku: iod@pup-prudnik.pl .
 3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań spoczywających na publicznych służbach zatrudnienia, wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na wykonanie usługi, dostawy lub innej umowy cywilnoprawnej lub na podstawie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na wykonanie usługi lub dostawy lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców
  i przedsiębiorców będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji, określony w odrębnych przepisach.
 8. Pracodawcy lub przedsiębiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Pracodawcy lub przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2018-05-25 07:13:03)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2018-06-29 13:11:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/ochrona-danych-osobowych/278