Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny

Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY

Zgodnie z art. 36 ust. 5a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm) pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy powinno zawierać :

 1. Pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanego dalej „osobą wskazaną przez pracodawcę”, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej, preferowaną formę kontaktów pomiędzy powiatowym urzędem pracy i osobą wskazaną przez pracodawcę oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji.
 2. Zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności dlapotrzeb rynku pracy określonej przez ministra, zwanej dalej „klasyfikacją zawodów i specjalności”, nazwę stanowiska,liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych, ogólny zakresobowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiarczasu pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,system wynagradzania, datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowyo pracę, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy.
 3. Oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości, szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG.
 4. Postępowania z ofertą pracy, w tym: okresu aktualności oferty, częstotliwości kontaktów z osobą wskazaną przezpracodawcę, stwierdzenia, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędupracy na terenie kraju, możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego,oczekiwań dotyczących dodatkowego:

  a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,
  b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach

W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej oferty, zwanej dalej „ofertą pracy dla obywateli EOG”, poza danymi wymaganymi zawiera informacje uzupełniające w zakresie:

 1. Wymagań w zakresie znajomości języka polskiego, z określeniem poziomu jego znajomości.
 2. Wymagań dotyczących języka, w jakim kandydaci z państw EOG zainteresowani ofertą pracy dla obywateli EOG,
  zwani dalej „kandydatami z państw EOG”, mają przekazać pracodawcy krajowemu podania o pracę, życiorysy
  lub inne wymagane dokumenty.
 3. Możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty w tym zakresie.
 4. Możliwości i warunków sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki, ponoszonych
  przez pracownika.
 5. Przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym niż siedziba pracodawca krajowego, w przypadku zaistnienia
  takiej sytuacji.
 6. Państw EOG, w których oferta ma zostać dodatkowo upowszechniona.
 7. Innych informacji niezbędnych ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2013r. poz. 674 z póżn. zm./ Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy /Dz.U. z 2010r. Nr 177,poz 1193 z póżn.zm/

Druk do pobrania znajduje się w dziale: Dokumenty do pobrania - Zgłoszenie oferty pracy

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:00:56)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2018-10-25 11:44:01)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Zgłoszenie krajowej oferty pracy (.doc 101.50kb) 2018-10-25 101.50kb Plik: Zgłoszenie krajowej oferty pracy.doc (101.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy (.pdf 319.35kb) 2018-10-25 319.35kb Plik: Zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (319.35kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/zglaszanie-oferty-pracy-w-sposob-tradycyjny/101