Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » RPO WO 2022 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)"

RPO WO 2022 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020.

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracyDziałanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP


Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy i zarejestrowanych w PUP, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim.


Całkowita wartość projektu: 1 085 065,00 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu:

Środki wspólnotowe : 922 305,25 zł

 • Wkład krajowy: 162 759,75 zł


Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku jako osoby bezrobotne, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby w wieku 50 lat i więcej,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,
g) migranci powrotni i imigranci.

Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat, którzy nie należą do kategorii osób ujętych w pkt. b) oraz d)-g), przy czym nie mogą oni stanowić więcej niż 20% bezrobotnych objętych wsparciem.

Liczba uczestników projektu: 87 osób (46K/41M) bezrobotnych w tym:

 • 3 (2K,1M) osoby z niepełnosprawnościami
 • 12 (7K,5M) osób długotrwale bezrobotnych
 • 18 (10K, 8M) osób powyżej 50 r.ż.
 • 30 (16K, 14M) osób o niskich kwalifikacjach
 • 4 (3K, 1M) osoby wychowujące dziecko do 6 r.ż.


Okres realizacji:
01.01.2022 r .- 31.12.2022 r.

Rekrutacja do projektu trwa w okresie: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.


Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

 1. Usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
 2. Staże - 37 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 3. Szkolenia zawodowe - 4 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 4. Prace interwencyjne – 30 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 5. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej - 5 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)
 6. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 11 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21, u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 99 82 - koordynator projektu – Aleksandra Kulbaba

 

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2022-01-14 08:35:11)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2022-01-14 12:36:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/rpo-wo-2022-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-prudnickim-(vii)-/312