Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu osoby bezrobotnej została uregulowana w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) i następuje w przypadkach, gdy osoba:

 1. Nie spełnia warunków nabycia i zachowania statusu osoby bezrobotnej (np. podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, prowadzi własną działalność gospodarczą itp.).
 2. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności.
 3. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub wniesienia wkładu.
 4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisała kontrakt socjalny - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu rozpoczęcia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.
 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w inne formie pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy, c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 6. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.
 7. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania, skutkującego zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy.
 8. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.
 9. Z własnej winy przerwała staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania, b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania, c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdej kolejnego przerwania.
 10. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu skierowania na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszego skierowania, b) 180 dni w przypadku drugiego skierowania, c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdej kolejnego skierowania.
 11. Pozostaje niezdolna do pracy w skutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi 30 dni kalendarzowych - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
 12. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach - ZUS ZLA (L4).
 13. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2017-06-07 08:35:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44