Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki bezrobotnych

Obowiązki bezrobotnych

Obowiązki osoby bezrobotnej:

  1. Osoba, która nie stawi się w wyznaczonym terminie i nie powiadomi urzędu w ciągu 7 dni o uzasadnionych przyczynach traci status bezrobotnego na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa (art. 33. ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065).
  2. Osoba bezrobotna ma obowiązek zawiadomienia urzędu pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności (art. 74 w/w ustawy). W przypadku podjęcia pracy lub działalności przez osobę bezrobotną z prawem do zasiłku na okres krótszy niż 365 dni, należy zgłosić się do ponownej rejestracji w ciągu 14 dni (z art. 73.ust.5 w/w ustawy).
  3. Osoba która odmówi przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do podjęcia pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie traci status osoby bezrobotnej na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy, c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy (art. 33. ust. 4 pkt. 3 w/w ustawy).
  4. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku udokumentowania okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się, lecz w okresie posiadania statusu bezrobotnego prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa.
  5. Osoba bezrobotna jest zobowiązana do składania pisemnego oświadczenia o przychodach w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów (art. 75. ust. 6 w/w ustawy).
  6. Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu osoby bezrobotnej, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego ( art. 75. ust. 3).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:45)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2017-06-07 08:36:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/62