Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej

Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

Wsparcie przysługuje kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania i gdzie należy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, w terminie od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy do dnia ogłoszenia zakończenia tego naboru. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.
Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o:

 1. Niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
 2. Zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 3. Wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 4. Numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa ze starostą przyznająca odpowiednie dofinansowanie.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Czy wsparcie - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności statutowej - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Podmiot, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania.
Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Podstawa prawna

Art. 15zze2 ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie kościelna osoba prawna lub jej jednostka organizacyjna składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Kliknij aby wypełnić wniosek

 Aby złożyć wniosek w formie papierowej – w tym celu:

 • wejdź na stronę: psz.praca.gov.pl,
 • wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA a następnie Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla Kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
 • wydrukuj 2 egzemplarze umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej - zaparafuj wszystkie strony i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy o dofinansowanie i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
 • wydrukuj, wypełnij i podpisz Wniosek Kościelnej osoby prawnej 2 egzemplarze o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
 • wydrukuj, wypełnij i podpisz 1 egzemplarz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do wniosku),
 • pobierz, a następnie wypełnij Wykaz pracowników- (Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne – zał. nr 2 do wniosku). Po wypełnieniu wydrukuj i dołącz do wniosku,
 • komplet dokumentów (umowa – 2 egzemplarze, wniosek o udzielenie dofinansowania – 2 egzemplarze, formularz informacji…- 1 egzemplarz, wykaz pracowników z kalkulatora dofinansowania – 1 egzemplarz wyślij pocztą lub złóż komplet dokumentów w zamkniętej kopercie wykorzystując zewnętrzną skrzynkę do korespondencji umieszczoną w budynku Urzędu Pracy.
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-07-03 08:24:48)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2020-09-24 09:30:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-koscielnej-osoby-prawnej-(art-15zze2)/305