Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana do powiatowego urzędu pracy na którego obszarze działania przebywa.

Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu dokumentów, po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

 

Dokumenty niezbędne przy dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport);w przypadku cudzoziemców kartę stałego lub czasowego pobytu ( w których nie upłynął termin ważności);
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe ;
 • dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej celem ustalenia prawa do zasiłku i jego wysokości: - wszystkie świadectwa pracy

- w przypadku okresów zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące zatrudnienia, - umowy zlecenia, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej - zaświadczenie o okresie wykonywania pracy i wysokości zarobków brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące wraz z informacją o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społecznie i Fundusz Pracy); - książeczka wojskowa, celem potwierdzenia okresu odbywania służby wojskowej, - świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego oraz w przypadku wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności - zaświadczenie o wykonywaniu pracy i wysokości zarobków brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące wraz z informacją o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy);

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty/ świadczenia rehabilitacyjnego/ renty rodzinnej;
 • decyzja o utracie prawa do renty/ renty rodzinnej/ świadczenia rehabilitacyjnego;
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków lub świadczenia;
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy – dotyczy osób, które przebywały na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni po ustaniu zatrudnienia;
 • decyzja o wyrejestrowaniu lub zaświadczenie o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w trakcie prowadzonej działalności ze wskazaniem podstawy wymiaru tych składek, REGON;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego – ha przeliczeniowe ogółem (dot. osób posiadających gospodarstwo rolne)
 • decyzja z KRUS o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub domowników rolnika o powierzchni gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych), w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej;

Osoby uprawnione do zasiłku przy rejestracji składają oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego i przedkładają dokument poświadczający jego posiadanie.

 

W zależności od sytuacji osoby bezrobotnej, wynikającej w trakcie rejestracji mogą być wymagane inne dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i przyznania świadczeń.

 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia w/w dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 2012r., poz.1299.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-09-16 10:24:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49