Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://pup-prudnik.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • dokumenty umieszczone zostały w postaci skanu
 • formularz kontaktowy nie posiada obowiązanych etykiet tekstowych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Tę deklaracje dostępności przygotowaliśmy 2020-03-16 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej można zgłaszać do p. Marcina Wichra za pośrednictwem e-maila: m.wicher@pup-prudnik.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 77 436 23 04 wew. 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 21, główne wejście (A) znajduje się od ulicy Ciasnej, natomiast wejście (K) dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy Pocztowej (od strony parkingu przy urzędzie).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest trzykondygnacyjny, wyposażony w windę, która dojeżdża tylko do pierwszego piętra. Korytarze są szerokie, osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają dostęp do większości pomieszczeń znajdujących się na dwóch pierwszych piętrach urzędu. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych, jednak na schodach zamontowane są poręcze. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi są przyjmowane przez pracowników, na parterze przy wyznaczonym stanowisku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku znajdują się parkingi ogólnodostępne z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osobiście w urzędzie
 2. telefonicznie pod numerem: 77 436 99 99
 3. przesyłając faks na numer: 77 436 99 88
 4. elektronicznie na adres e-mail: pup@pup-prudnik.pl
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-09-21 08:15:00)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2024-03-29 11:11:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/deklaracja-dostepnosci/307