Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/trojstronna-umowa-szkoleniowa/231

Trójstronna umowa szkoleniowa

Trójstronna umowa szkoleniowa, zawierana jest na podstawie art. 40 ust. 2e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwanej dalej „ustawą” pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy.

Szkolenie to ma być zorganizowane według potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestników.

Pracodawca, powiatowy urząd pracy i jednostka szkoleniowa zawierają “trójstronną umowę szkoleniową”, na mocy której:

W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie, na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.

Którzy pracodawcy mogą skorzystać z trójstronnej umowy szkoleniowej?

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Korzyści pracodawcy:

Warunki realizacji:

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa do powiatowego urzędu pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek.

Dodatkowo, we wniosku pracodawca może także wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji.

Do wniosku pracodawca dołącza:

Tryb rozpatrywania wniosku pracodawcy o zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej:

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.

W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

Umowy trójstronne a pomoc publiczna:

Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna: