Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Czym jest pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej?

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej są to zwrotne środki niskooprocentowane, skierowane do bezrobotnych oraz ludzi młodych, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczkę można uzyskać w ramach Programu pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II", realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto może otrzymać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej?

  • zarejestrowana osoba bezrobotna,
  • absolwent szkoły średniej i wyższej (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • student ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich.

Pożyczka może zostać udzielona, jeśli wnioskodawca:

  • nie jest zatrudniony oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
  • nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę,
  • nie był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

W jaki sposób można uzyskać pożyczkę?

Osoba ubiegająca się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej składa do pośrednika finansowanego wniosek o udzielenie pożyczki, który zawiera w szczególności:
opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania kwoty wnioskowanej pożyczki, przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę, informację o planowanym miejscu prowadzenia działalności oraz proponowaną formę zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki.

Do wniosku o udzielenie pożyczki wnioskodawca dołącza dodatkowo:

  • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego - dotyczy bezrobotnego,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu dyplomu lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu - dotyczy absolwenta szkół i uczelni,
  • zaświadczenie z wyższej uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów - dotyczy studentów ostatniego roku studiów.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej udzielana jest na podstawie umowy zawartej między wnioskodawcą i pośrednikiem finansowym.

Kryteria przyznawanej pożyczki

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może być udzielona do wysokości 20 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawą oprocentowania pożyczki jest stopa redyskonta weksli w wysokości 0,25 stopy. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 7 lat, z możliwością uzyskania karencji w spłacie pożyczki. Okres karencji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy i jest wliczany do okresu pożyczkowego.

Wsparcie w formie pożyczki stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.

Obowiązki pożyczkobiorcy

Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy. Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania równego stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

W przypadku gdy pożyczkobiorca w okresie od 12 do 36 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej zaprzestanie prowadzenia tej działalności, spłaca pozostały do spłaty kapitał pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie spłaty pożyczki.

Uprawnienia pożyczkobiorcy

Podmiot, który korzystać będzie z pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej, ma możliwość pozyskania pożyczki na utworzenie nowego stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowych urząd pracy. Udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Pożyczkobiorca korzystający z pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej, który skorzysta z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy będzie miał możliwość skorzystania jednorazowo z umorzenia pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy, jeżeli utrzyma to stanowisko pracy przez minimum 12 miesięcy. Kwota należności podlegająca umorzeniu nie może przekroczyć kwoty pozostałej do spłaty wraz z odsetkami z tytułu pożyczki na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Gdzie można ubiegać się o przyznanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została zawarta umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji programu pożyczkowego pn.

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".

Program ma charakter ogólnopolski i realizowany jest na terenie całego kraju. W tym celu Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący funkcję koordynatora realizacji pożyczek, dokonał wybór pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek oraz zapewniają usługi doradztwa i szkoleń w ramach Programu.

W województwie opolskim funkcję pośredników finansowych pełnią:

 

 

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2015-03-27 13:27:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/po%C5%BCyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/232