Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/finansowanie-studiow-podyplomowych-z-funduszu-pracy/86

Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy

Pracownikom oraz osobom wykonującym inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po uprzednim zarejestrowaniu się w urzędzie pracy w Prudniku, Starosta również może sfinansować koszt studiów podyplomowych.

 1. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przyznaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Do wniosku załącza się:
 1. W przypadku osoby bezrobotnej, która już podjęła studia podyplomowe istnieje możliwość dofinansowania kosztów tych studiów na pisemny wniosek za okres od złożenia wniosku do ukończenia studiów.
 2. Przyznanie dofinansowania do studiów podyplomowych i jego wysokość jest uzależniona od preliminarza kosztów oraz posiadanego limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę aktywizacji.
 3. W trakcie odbywania studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów bezrobotnemu przysługuje stypendium wwysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 1. osobie bezrobotnej odbywającej studia podyplomowe, która w trakcie ich odbywania podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, do planowanego terminu ich ukończenia,
 2. osobie poszukującej pracy odbywającej studia podyplomowe stypendium nie przysługuje,
 1. Kwotę dofinansowania (jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry w zależności od systemu płatności obowiązującego na uczelni) urząd pracy w Prudniku przekaże po zawarciu umowy pomiędzy bezrobotnym/ poszukującym pracy, a dyrektorem urzędu pracy, bezpośrednio na konto uczelni.
 2. W przypadku gdy osoba bezrobotna w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienia, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczej, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
 3. Urząd pracy w Prudniku żąda zwrotu kwoty dofinansowania kosztów studiów podyplomowych wraz z odsetkami określonymi w umowie:
 1. Druk wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych jest dostępny na stronie internetowej urzędu (www.pup-prudnik.pl -  oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 9, I piętro.
 2. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w pokoju nr 3 - sekretariat urzędu w godz. od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres urzędu.
 3. Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych

Podstawa prawna: