Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową)
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny (wzór pisma w załączeniu).

Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu;

Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł za każdego cudzoziemca (rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, ul. Jagiellońska 21, 48-200 Prudnik

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Prudniku

Nr Konta: 79 8905 0000 2000 0000 1384 0004

Tytułem: Nazwa pracodawcy za: imię i nazwisko cudzoziemca do złożonego oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, dotyczy: oświadczenie

Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imię i nazwisko cudzoziemca. Proszę zwrócić uwagę na pisownię imienia i nazwiska, żeby była zgodna z dokumentem złożonym w PUP w Prudniku. Potwierdzenia bankowe wydrukowane należy dołączyć do wniosku!

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę na terenie powiatu prudnickiego;
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu prudnickiego;
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu prudnickiego.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, występujący o wpisanie oświadczenia do rejestru oświadczeń składa następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w 1 egzemplarzu (załącznik nr 17 lub załącznik nr 16 dla agencji pracy tymczasowej) ;
 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna (w tym właściciele i wspólnicy podmiotów z CEIDG) oraz zaświadczenie zameldowaniu stałym na terenie powiatu prudnickiego w przypadku, gdy brak jest takiego wpisu w dowodzie osobistym
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. dowód uiszczonej wpłaty za złożenie oświadczenia;
 5. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik nr 18 do rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń).
  Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

 • kopię wypisu z rejestru, jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 57. § 1. kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.

Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r. poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz.2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  (Dz. U. 2017 r. poz.2350).
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2018-01-16 09:10:44)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2019-01-25 08:13:20)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (.pdf 258.34kb) 2018-01-16 258.34kb Plik: Rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.pdf (258.34kb)POBIERZ
Dokument PDF Rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (.pdf 392.25kb) 2018-01-16 392.25kb Plik: Rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).pdf (392.25kb)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 16 - oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (.docx 68.13kb) 2018-01-16 68.13kb Plik: Załącznik nr 16 - oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.docx (68.13kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 16 - oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (.pdf 214.85kB) 2018-04-04 214.85kB Plik: Załącznik nr 16 - oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (214.85kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 17 - oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (.docx 67.50kb) 2018-01-16 67.50kb Plik: Załącznik nr 17 - oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (67.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 17 - oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (.pdf 210.69kB) 2018-04-04 210.69kB Plik: Załącznik nr 17 - oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.pdf (210.69kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 18 - oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (.docx 67.98kb) 2018-01-16 67.98kb Plik: Załącznik nr 18 - oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.docx (67.98kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 18 - oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (.pdf 210kB) 2018-04-04 210kB Plik: Załącznik nr 18 - oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.pdf (210kB)POBIERZ
Dokument PDF Wzór pisma o niezgłoszeniu się lub podjęciu pracy przez cudzoziemca (.pdf 265.46kB) 2018-04-04 265.46kB Plik: Wzór pisma o niezgłoszeniu się lub podjęciu pracy przez cudzoziemca.pdf (265.46kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/oswiadczenie-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi/273