Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Archiwalne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia archiwalne

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. Wsparcie kształcenia osób po 45 roku życia.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 14.05.2019 r. do 17.05.2019 r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 maja 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku czynny będzie do godziny 13:00.

Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO WO 2014-2020 realizuje projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu". Główne założenia projektu dotyczą działań w zakresie wzrostu przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej 300 mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie 200 nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego. W ramach projektu można ubiegać się o:

- dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł brutto,

- podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 100 zł/miesiąc brutto (przez pierwsze 6 miesięcy działalności),

- przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1 600 zł/miesiąc brutto (przez kolejne 6 miesięcy działalności).

 

Plakat - pobierz

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej.Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Weź udział w projekcie pn. Moja Przyszłość – Moja Firma 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto .
 3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
 4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
 5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Do projektu kwalifikują się osoby powyżej 29 roku życia (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo) oraz osoby pracujące zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, krótkoterminowych  osiągające niskie dochody - nie przekraczające wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Spotkanie dla osób bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo odbędzie się w dniu 17.04.2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej PUP w Prudniku (I piętro)

Kontakt: Krzysztof Mulik tel. 77 436 99 90