Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 r.

Wysokość dofinansowania wnioskowanego szkolenia wynosi:

 • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców;
 • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych.

Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie w terminie od 16 do 18 sierpnia 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

 

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców zgodnych z priorytetami Rady Rynku Pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

  Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych /planach rozwoju.

  1) Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030 - Załącznik do Uchwały Nr 5624/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2021 roku
  https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/10/RSIWO-2030.pdf

  a) Technologie chemiczne (zrównoważone):
  - Technologie polimerów, tworzyw sztucznych i gumy,
  - Technologie chemikaliów organicznych,
  - Technologie chemii gospodarczej,
  - Materiały i konstrukcje hybrydowe, w tym wytworzone na bazie surowców odnawialnych,
  - Technologie wytwarzania oparte o surowce i materiały o założonej trwałości;

  b) Zrównoważone technologie budownictwa i drewna:
  - Technologie budownictwa niskoenergetycznego,
  - Projektowanie uniwersalne, budownictwo bez barier, wzornictwo, elastyczna zmiana przestrzeni, inteligentne wyposażenie wnętrz,
  - Technologie generujące przyjazny mikroklimat w budynkach,
  - Technologie materiałów i wyrobów budowlanych,
  - Technologie drewna, w tym o przedłużonej trwałości;

  c) Technologie przemysłu maszynowego i metalowego:
  - Technologie układów napędowych
  - Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń
  - Technologie metali i ich łączenia;

  d) Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE):
  - Technologie wytwarzania energii i paliw,
  - Technologie silników o podwyższonej sprawności,
  - Technologie wysokich napięć,
  - Technologie redukcji „zapotrzebowania" na energię,
  - Technologie zagospodarowania energii odpadowej;

  e) Technologie rolno-spożywcze:
  - Technologie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego,
  - Zintegrowany system monitorowania bezpieczeństwa produkcji żywności (uprawa, hodowla),
  - Nowe technologie przetwórstwa i logistyki produktów rolno-spożywczych,
  - Rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo precyzyjne (w tym: nawadnianiei nawożenie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb);

  f) Procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakość życia:
  - Produkty i usługi ochrony zdrowia,
  - Technologie świadczenia usług medycznych na odległość (telemedycyna),
  - Inteligentny system koordynacji wsparcia senioralnego (aktywność fizyczna, żywienie, integracja społeczna, opieka zdrowotna, rehabilitacja, zdeinstytucjonalizowane usługi społeczne, w tym teleopieka),
  - Technologie ochrony środowiska, w tym uzdatniania i odnowy wody,
  - Diagnostyka, rehabilitacja i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, nowe procedury medyczne;

  g) Inteligentne systemy zarządzania mobilnością:
  - Procesy organizacji masowego systemu transportu przyjaznego środowisku,
  - Infrastruktura zielonej komunikacji, public rapid transport (PRT),
  - Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny;

  h) Kształcenie oparte na wiedzy o nowych technologiach i innowacjach:
  - Zawody przyszłości,
  - Opolski model upraktycznienia kształcenia,
  - Technologie dla inteligentnego rzemiosła,
  - Programy kształcenia na uczelniach opolskich.

  i) Sektor ICT:
  - Zaawansowane systemy samouczące się,
  - Technologie oparte na uczeniu maszynowym,
  - Systemy oparte na sztucznej inteligencji (AI);

  j) Gospodarka obiegu zamkniętego:
  - Odzyskiwanie surowców i recykling odpadów,
  - Technologie wytwarzania oparte o odpady i produkty uboczne,
  - Technologie mało i bezodpadowe.

  2) Strategii województwa opolskiego – Opolskie 2030 - Załącznik do Uchwały
  nr XXXIV/355/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2021r.
  https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/10/Strategia-Opolskie-2030-uchwalona.pdf

  Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firm (podnoszenie poziomu technologicznego w firmach; rozwój sektora B+R; zwiększenie wykorzystania najnowszych technologii w gospodarce województwa; włączanie firm regionalnych w międzynarodowe sieci współpracy; wsparcie przedsiębiorców, w tym firm rodzinnych i start-upów, w poszerzaniu rynków zbytu produktów i świadczenia usług również na skalę międzynarodową, m.in. poprzez dostęp do usług świadczonych przez IOB; rozwój systemu wsparcia dla przedsięwzięć innowacyjnych).

  3) STRATEGII ROZWOJU POWIATU PRUDNICKIEGO – Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/239/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego" na lata 2017-2030 Strategia Rozwoju Powiatu - Starostwo Powiatowe w Prudniku (powiatprudnicki.pl)

  Filary rozwoju powiatu prudnickiego w perspektywie strategicznej to:

  - Aktywizacja gospodarcza przestrzeni powiatu prudnickiego w oparciu o lokalne specjalizacje oraz tworzenie przestrzeni do nowych inwestycji; powyższe rozwiązanie ma na celu rozwój gospodarki, która mierzy się z różnymi problemami m.in. brakiem wzrostu liczby miejsc pracy, migracją poza powiat, brakiem wzrostu liczby podmiotów gospodarczych; niską wartością produkcji przemysłowej;

  - Kształtowanie wysokiej jakości życia w oparciu o posiadane zasoby, potencjał instytucjonalny, społeczny oraz wysoką jakość środowiska; rozwiązanie to ma na celu polepszenie sytuacji demograficznej, na którą składają się: ujemne saldo migracji, niskie wskaźniki urodzeń, niekorzystna prognoza demograficzna;

  - Partnerskie zarządzanie powiatem prudnickim, które ma na celu rozwiązać problem nieefektywnego zarządzania objawiającego się w postaci niewykorzystania atutów związanych z lokalnymi specjalizacjami (brak przetwórstwa, słabo rozwinięta turystyka.

  4) Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 – załącznik do UCHWAŁY NR LVI/453/2022 RADY POWIATU W PRUDNIKU z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030

  https://powiatprudnicki.pl/download/attachment/27761/uchwala-nr-lvi-453-2022-z-dnia-30052022-r-ws-uchwalenia-aktualizacji-strategii-rozwoju-powiatu-prudnickiego-do-roku-2030.pdf

  Jednym z wyzwań w aktualizowanej Strategii jest: „Integrowanie wysiłków poszczególnych samorządów oraz Powiatu na rzecz rozwoju aktywności gospodarczej”. Oczekiwane rezultaty powyższego wyzwania, to:
  - rozwój przedsiębiorczości,
  - spadek bezrobocia długotrwałego,
  - wzrost poziomu zatrudnienia,
  - utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych,
  - rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego,
  - rozwój produktów lokalnych, regionalnych i ekologicznych,
  - rozwój funkcji turystycznej.

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

  W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

  Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinasowania do różnych form kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego.

 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej.
  Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz.1656 z późn.zm.).

UWAGA:

 • Do rozpatrywania będzie kwalifikował się wniosek pracodawcy, który spełnia wymagania przynajmniej jednego z wymienionych wyżej priorytetów Ministra właściwego ds. pracy.
 • Szczegółowy opis wskazanych priorytetów zamieszczony jest w ogłoszeniu o naborze w ramach dofinansowania kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

 

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na 2023 rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem posiadanych limitów środków;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przez pracownika lub pracodawcę w kontekście zajmowanego stanowiska, profilu działalności firmy oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Wskazanie celów zawodowych zrealizowanych dzięki wnioskowanemu kształceniu;
 • korzystanie pracodawcy z dofinansowania ze środków KFS w latach wcześniejszych

UWAGA:

 • Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Wniosek niekompletny, bez wszystkich wymaganych załączników, pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z § 6 ust.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 117 z późn. zm.)

Limit środków z KFS wynosi 73 000,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 436 23 04 wew. 74

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2023-08-07 09:46:33) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2023-08-07 10:32:02)
Data wydarzenia : 2023-08-16
Data publikacji : 2023-08-09

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/535/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego