Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie 10.02.2022 r. -16.02.2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 r. określone przez Ministra właściwego ds. pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.
  Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku ze zmianami w profilu działalności lub poszerzeniem /rozwojem działalności związanym z pandemią COVID-19.
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
  Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed data złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
  Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu.
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  PUP w Prudniku przy ocenie wniosków będzie opierał się na zawodach deficytowych określonych w „Barometrze zawodów 2022 r.” dla powiatu prudnickiego oraz dla województwa opolskiego.
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.
  Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. Dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków (mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci) jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym.
  Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu.
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
  Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinasowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej.
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.
  Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe i urządzenia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.
  Składając stosowny wniosek o dofinasowanie podnoszenia kompetencji cyfrowych Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z praca wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
  Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku o dofinasowanie wiarygodne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2022 rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem posiadanych limitów środków;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przez pracownika lub pracodawcę w kontekście zajmowanego stanowiska, profilu działalności firmy oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Wskazanie celów zawodowych zrealizowanych dzięki wnioskowanemu kształceniu;
 • korzystanie pracodawcy z dofinansowania z KFS w latach wcześniejszych

Uwaga !

 • Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Wniosek niekompletny, bez wszystkich wymaganych załączników, pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z § 6 ust.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 117 z późn. zm.)

Limit środków z KFS wynosi 157 400,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 436 99 89

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2022-02-03 09:59:43) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2022-02-03 10:00:53)
Data wydarzenia : 2022-02-10
Data publikacji : 2022-02-04

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/467/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego