Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Tarcza branżowa- nabór wniosków na jednorazową dotację dla mikro i małych przedsiębiorców

Tarcza branżowa- nabór wniosków na jednorazową dotację dla mikro i małych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku od 19 grudnia 2020 r. rozpoczyna elektroniczne przyjmowanie wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia 2021 r.

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

Z dotacji mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

O dotację mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, spełnił łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

O dotację mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5000 złotych. Dotacja udzielona jest jednorazowo.

UWAGA!
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP w Prudniku na konto przedsiębiorcy.

Dyrektor PUP uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych dotacji.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu okresu 3 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.

Umorzenie nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

Pomoc publiczna

Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zmian.)

Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Aktualne informacje w sprawie pomocy publicznej znajdują się na stronie UOKiK:

https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972

Sposób postępowania przy ubieganiu się o dotację dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Wniosek o dotację mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl  - Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy art. 15zze4-PUP (PSZ-DBDG), po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W przypadku, gdy przedsiębiorca złoży wniosek w wersji papierowej jego sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-12-18 17:53:49) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2020-12-23 11:02:59)
Data wydarzenia : 2020-12-19
Data publikacji : 2020-12-18

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/405/tarcza-bran%C5%BCowa-nabor-wnioskow-na-jednorazowa-dotacje-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow