Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/aktualnosc/76/nabor-wnioskow-niskooprocentowana-pożyczka-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych

Nabór wniosków- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków
o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy , przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dna 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Termin naboru wniosków: od dnia 3 lipca 2020r. – nabór ciągły

WIĘCEJ INFORMACJI DOT. NABORU WNIOSKÓW - TUTAJ