Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/556/nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-feo

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach FEO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Oś priorytetowa 05- Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II).

Nabór „Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej " odbędzie się od 12.02.2024r.do 16.02.2024r.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 36 500,00 zł brutto.

W ramach naboru planowane jest przyznanie łącznie 26 dotacji.

UWAGA !!!

Osoby bezrobotne zainteresowane ubieganiem się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o dotację, zobowiązane są do osobistego kontaktu w siedzibie PUP w Prudniku z swoim doradcą klienta (pośrednikiem pracy), w celu, przeprowadzenia testu kompetencji cyfrowych (dotyczy bezrobotnych do 30 roku życia), stanowiącego integralną część wniosku.

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej" wraz z kompletem wymaganych załączników, należy złożyć osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku, ul. Jagiellońska 21 w godzinach od 8:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, ul. Jagiellońska 21, 48-200 Prudnik (liczy się data stempla pocztowego).

Prosimy o składanie wniosków w formie wydruku kolorowego


Aktualny Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku" oraz aktualny Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami, dostępne są pod linkiem:

http://pup-prudnik.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/92

Szczegółowych informacji udziela Pani Krystyna Minartowicz – telefon 77 436 99 84


#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie