Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/486/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-uslugi-szkoleniowe-ze-srodkow-ue-(power)

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe ze środków UE (POWER)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania ofert na usługi szkoleniowe na organizację szkolenia*:

Prawo jazdy kategorii C, C+E” dla 1 osoby bezrobotnej

Szkolenia współfinansowane będą przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21, pok. 3 (sekretariat) z adnotacją:

Oferta dotycząca rozeznania rynku usług szkoleniowych na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C”.

Termin składania ofert upływa 26 maja 2022 r. o godzinie 13:00 (czasu lokalnego).

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej procedury zawarte są w załączniku „Zaproszenie”

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zaproszenia (rozeznania rynku) udziela:
Pani Aleksandra Kulbaba - tel. 77 436 99 82

 

 

 

* (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)