Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/483/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z posiadanymi środkami w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 18 000,00 zł, które pozostały z podstawowej puli środków przyznanych na 2022r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie 05.05.2022 -06.05.2022 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 r. określone przez Ministra właściwego ds. pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku ze zmianami w profilu działalności lub poszerzeniem /rozwojem działalności związanym z pandemią COVID-19.

 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
  Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed data złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
  Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu.

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  PUP w Prudniku przy ocenie wniosków będzie opierał się na zawodach deficytowych określonych w „Barometrze zawodów 2022 r.” dla powiatu prudnickiego oraz dla województwa opolskiego.

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. Dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków (mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci) jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym.
  Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu.

 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinasowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej.

 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe i urządzenia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.
  Składając stosowny wniosek o dofinasowanie podnoszenia kompetencji cyfrowych Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z praca wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.

 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej
  Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku o dofinasowanie wiarygodne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

Uwaga!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 436 99 89