Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/411/tarcza-branżowa-kolejny-nabor-wnioskow-na-jednorazowa-dotacje-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow

Tarcza branżowa - kolejny nabór wniosków na jednorazową dotację dla mikro i małych przedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza w dniach od 1 lutego do 31 marca 2021 r. nabór wniosków o jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenie 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 152) na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Rozporządzenie rozszerza listę podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 000 zł.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.firmom, które dotację otrzymały w grudniu 2020 r. lub styczniu 2021 r., o ile spełnią warunki jej przyznania.

Warunki otrzymania dotacji:

  1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 30 listopada 2020 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą*. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.
  3. Wykazanie przez mikroprzedsiebiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód w rozumieniu przepisów podatkowych - z działalności określonej w poniższej tabeli kodów PKD – niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Składanie wniosków o dotację

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej przysługuje jedynie mikro i małym przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższym wykazem:

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z -Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z - Działalność fotograficzna,
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystycznych
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C – Pozostał działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieskalsyfikowana
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A - Nauka języków obcych,
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z - Działalność szpitali,
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D - Działalność paramedyczna,
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z - Działalność muzeów,
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Szczegółowe informacje - tel. 77 436 99 94

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy - www.praca.gov.pl