Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • pouczenie dla pracodawcy,
 • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej,
 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 • aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 • aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C;
 • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 • kopię umowy spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 • kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 • kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, o których mowa w art. 88d ustawy;
 • kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 • informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli jest ona wymagana;
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
 • kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

Podstwa prawna:

 

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:08)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2016-12-20 09:48:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/wymagane-dokumenty/132