Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Osoby niepełnosprawne, to osóby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zarobkowej pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Organy orzekające o stopniu niepełnosprawności:

  1. Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych),
  2. Powiatowe Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnośći - w sprawach pozaubezpieczeniowych (pozarentowych).

Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:

W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania poprawy staniu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności może być orzeczenie trwałe lub okresowe.

Osoby niepełnosprawnemogą zostać zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku ze statusem:

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z następujących usług rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z póżn. zm.):