Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Starosta może, na podstawie zawartej umowy z pracodawcą, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy z pracodawcą za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia skierowanych bezrobotnych przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji, pracodawca ma obowiązek zwrócić wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art.52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, Starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji oraz przez co najmniej 3 miesiące, po upływie okresu refundacji, pracodawca zwraca 50 % łącznej kwoty otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Do zatrudnienia w ramach kosztów składek na ubezpieczenia społeczne urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Prudniku objęte II profilem pomocy.

Podstawa prawna:

art. 60c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2015-03-08 00:46:57)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-03-08 01:00:24)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/refundacja-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-za-zatrudnienie-skierowanego-bezrobotnego-do-30-roku-%C5%BCycia/224