Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60

Prawa bezrobotnych

Prawa osoby bezrobotnej:

Każdy zarejestrowany jako osoba bezrobotna może:

 1. Korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy.
 2. Zostać skierowany na szkolenie.
 3. Korzystać z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy.
 4. Korzystać z fachowego i profesjonalnie prowadzonego poradnictwa zawodowego, uczestniczyć w zajęciach klubu pracy, uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 5. Do 10 dni w roku przebywać za granicą lub pozostawać w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, jeżeli o tym zawiadomił urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje (art. 75 ust. 3 ustawy).

Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba bezrobotna może:

 1. Zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.
 2. Uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (art. 46 ustawy).
 3. Uzyskać dodatek aktywizacyjny w sytuacji gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy (art. 48 ustawy).
 4. Uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
 5. Uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia.
 6. Uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
 7. Uzyskać stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 m-cy od dnia rejestracji (dotyczy osób bez kwalifikacji zawodowych art. 55 ustawy i § 3 ust. 2 Rozp. II).
 8. Zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (art. 73 a ustawy).
 9. Ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7.
 10. Uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
 11. Korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.