Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/praca-wzbogaca/258

Praca wzbogaca

"Praca wzbogaca"
Program realizowany jest ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Cel programu: zaktywizowanie 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu: 42 000,00 zł

Czas realizacji projektu: 04.2017 r. - 31.12.2017 r.

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

Działania: w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia:

Rezultaty: Efektem programu będzie podjęcie zatrudnienia przez 6 uczestników programu, co daje efekt zatrudnieniowy na poziomie 60%.