Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy

Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy

 • Starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych:
 • osobie bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy w Prudniku,
 • poszukującemu pracy, zarejestrowanemu w urzędzie pracy w Prudnik, który:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Pracownikom oraz osobom wykonującym inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po uprzednim zarejestrowaniu się w urzędzie pracy w Prudniku, Starosta również może sfinansować koszt studiów podyplomowych.

 1. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przyznaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Do wniosku załącza się:
 • ­zaświadczenie z uczelni potwierdzające nazwę - kierunek studiów podyplomowych, termin odbywania studiów - ilość semestrów, wysokość opłat oraz system płatności (jednorazowo, ratalnie), nazwę Banku i nr konta uczelni,
 • kserokopię dyplomu ukończonych studiów wyższych.
 1. W przypadku osoby bezrobotnej, która już podjęła studia podyplomowe istnieje możliwość dofinansowania kosztów tych studiów na pisemny wniosek za okres od złożenia wniosku do ukończenia studiów.
 2. Przyznanie dofinansowania do studiów podyplomowych i jego wysokość jest uzależniona od preliminarza kosztów oraz posiadanego limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę aktywizacji.
 3. W trakcie odbywania studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów bezrobotnemu przysługuje stypendium wwysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 1. osobie bezrobotnej odbywającej studia podyplomowe, która w trakcie ich odbywania podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, do planowanego terminu ich ukończenia,
 2. osobie poszukującej pracy odbywającej studia podyplomowe stypendium nie przysługuje,
 1. Kwotę dofinansowania (jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry w zależności od systemu płatności obowiązującego na uczelni) urząd pracy w Prudniku przekaże po zawarciu umowy pomiędzy bezrobotnym/ poszukującym pracy, a dyrektorem urzędu pracy, bezpośrednio na konto uczelni.
 2. W przypadku gdy osoba bezrobotna w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienia, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczej, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
 3. Urząd pracy w Prudniku żąda zwrotu kwoty dofinansowania kosztów studiów podyplomowych wraz z odsetkami określonymi w umowie:
 • ­ w przypadku przerwania lub nieukończenia ich z winy uczestnika (osoby bezrobotnej / poszukującej pracy).
 1. Druk wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych jest dostępny na stronie internetowej urzędu (www.pup-prudnik.pl -  oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 9, I piętro.
 2. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w pokoju nr 3 - sekretariat urzędu w godz. od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres urzędu.
 3. Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych

Podstawa prawna:

 • art. 42a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177, poz. 1193).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:45)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2016-06-24 09:09:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/finansowanie-studiow-podyplomowych-z-funduszu-pracy/86