Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/223

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Starosta, na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia może przyznać bon na zasiedlenie. Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione także odIndywidualnego Planu Działania (IPD) ustalonego z doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy. Bon przysługuje bezrobotnemu, w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. Z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  2. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  3. Będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inna pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bezrobotny, który otrzyma środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jedna niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza je na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotny po otrzymaniu bonu na zasiedlenie ma obowiązek w terminie:

  1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie, że zamieszkał w miejscowości odległej co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub czas pracy dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie 3 godziny dziennie;
  2. do 7 dni, odpowiednio od daty utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie, że zamieszkał w miejscowości odległej co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu od tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza co najmniej 3 godziny dziennie.
  3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co 6 miesięcy.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

Podstawa prawna:

Art. 66n Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zm.)